Eindrapportages projecten Strategische Agenda

Eindrapportage Project Water en evacuatie Eindrappportage Project Continuiteit van de samenleving Eindrapportage Project Versterking risico- en crisisbeheersing straling Eindrapportage Project Kwaliteit en vergelijkbaarheid Eindrapportage Project Versterking bevolkingszorg Eindrapportage Project Bovenregionale operationele besluitvorming

Versterking samenwerking in responsfase

Versterking samenwerking in warme fase_DEF versie 9-5-2017   Het landelijke actieprogramma voor de komende jaren zal zich meer gaan richten op de samenwerking in de responsfase. Het projectteam heeft enkele oplossingsrichtingen op een rij gezet.

Impact van wateroverlast en overstroming bepalen via infographic

Met de Handreiking Impactanalyse Wateroverlast en Overstromingen brengen veiligheidsregio’s de impact van ernstige wateroverlast en overstroming in beeld. Door – samen met betrokken partijen – verschillende vragen te beantwoorden, komt de veiligheidsregio tot een analyse van de impact. De inzichten uit deze analyse zijn bruikbaar voor de plan- en besluitvorming. Met de infographic van de...
Lees verder

Infosheets samenwerken

Bij deze enkele handige hulpmiddelen wanneer u de samenwerking wilt organiseren rond: het regionaal risicoprofiel: Samenwerken rond Regionaal risicoprofiel_tips en trucs -1-10-2016 docx alarmeren en informeren:Samenwerken bij Informeren en Alarmeren_tips en trucs v 8-9-2016 crisiscommunicatie: Samenwerking rond Crisiscommunicatie_tips en trucs_ 1 september 2016 informatie delen: Samenwerken rond Informatiemanagement_tips en trucs 12 sept 2016 nooddrinkwater: Samenwerken...
Lees verder

Strategische Agenda in Magazine Veiligheidsberaad

Medio juni is uitgave 2 van Magazine Veiligheidsberaad verschenen. In deze uitgave wordt onder andere aandacht besteed aan het project ‘Water en evacuatie’, het toevoegen van het nieuwe thema ‘verminderd zelfredzamen’ en de voortgang van de uitvoering van de zes huidige projecten. > Magazine Veiligheidsberaad 02 Op pagina 4 en 5 leest u over het...
Lees verder

Nieuw thema voor Strategische Agenda: verminderd zelfredzamen

Tijdens de vergadering van het Veiligheidsberaad van 27 mei 2016 presenteerde de heer van Mourik, lid van de Ambtelijke Stuurgroep Strategische Agenda, de voortgang van de zes huidige projecten. Ten aanzien van het toevoegen van het nieuwe thema ‘verminderd zelfredzamen’ is afgesproken dat de RDVR wordt gevraagd om in beeld te brengen wat er al...
Lees verder

Workshops regiosessies project Water en Evacuatie

“Veilig voor het water door informatie” Weten is (kunnen) handelen Welke informatie is er nodig om te kunnen zorgen dat de bevolking snel veilig kan zijn als er overstroming dreigt of gebeurt. Wat moet ook die burger in dat gebied weten om maatregelen te nemen voor zijn of haar veiligheid. Wie heeft welke informatie, aan...
Lees verder

Regiosessies project Water en Evacuatie

Het project Water en Evacuatie organiseert in mei een aantal regiosessies. In de regiosessies wordt een stand van zaken gegeven over de deelprojecten (handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie, informatie-uitwisseling en vergroten zelf-/samenredzaamheid) van dit project. Wij horen graag de mening van professionals hierop en willen samen met hen de vervolgstappen in het project bepalen. Hiervoor kiezen we een interactieve werkvorm....
Lees verder