Handreiking continuïteit verschenen

De handreiking ‘De veiligheidsregio bij (dreigende) verstoring/uitval van vitale voorzieningen’, beschrijft de rol van de veiligheidsregio in de samenwerking met de Rijksoverheid en vitale partners. Centraal staat de vraag; wie doet wat als de continuïteit van vitale voorzieningen wordt bedreigd of uitvalt? De handreiking geeft een heldere en eenduidige uitleg van de rollen die in...
Lees verder

Waternetwerk 11 februari 2016

Donderdag 11 februari 2016 vond een bijeenkomst van het waternetwerk plaats in Amersfoort. Vanuit de veiligheidsregio’s, waterspartijen en ministerie waren 31 personen aanwezig. Met de deelnemers is gesproken over de rol en het doel van het Waternetwerk, is een stand van zaken gepresenteerd van het project Water en Evacuatie, is het Plan van Aanpak ROR...
Lees verder

Website Strategische Agenda

Welkom op de website van de Strategische Agenda. Hier vindt u informatie over de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad en over de zes projecten die momenteel uitgevoerd worden. Drie van deze projecten voert het Veiligheidsberaad uit met het ministerie van Veiligheid en Justitie. De website biedt u onder andere projectdocumentatie, achtergrondinformatie en de laatste stand...
Lees verder

Publiek-privaat partnernetwerk bewijst zijn meerwaarde

Nauwe samenwerking tussen de overheid en vitale sectoren is cruciaal om de continuïteit van de samenleving te waarborgen. Versterking van interregionale publiek-private netwerken bevordert die samenwerking. Tijdens een bijeenkomst van het landelijk netwerk Continuïteit van de samenleving in oktober brainstormden vertegenwoordigers van overheid en ‘vitaal’ over hun onderlinge samenwerking. Uit de discussies bleek dat kennismaken...
Lees verder

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg

In oktober vond de eerste interregionale werksessie in het kader van project Versterking bevolkingszorg plaats. Op verzoek van de organiserende veiligheidsregio’s – Fryslân en Groningen – stonden drie thema’s centraal: evalueren, competenties en het betrekken van de andere kolommen bij de visie Bevolkingszorg op orde (BZOO). Welke inzichten leverde deze werksessie op? Aan de sessie...
Lees verder

Alert 2015: grootschalige oefeningen veiligheidsregio’s en Defensie

In het kader van de versterking van de civiel-militaire samenwerking oefent Defensie ieder jaar verschillende rampen- en crisisscenario’s met veiligheidsregio’s. Onder de naam ‘Alert’. Dit jaar oefenden zowel Veiligheidsregio Groningen als Veiligheidsregio Fryslân een hoogwaterscenario. Ook oefende Veiligheidsregio Groningen op scenario’s naar aanleiding van een aardbeving. Aan de oefeningen in regio Groningen deden honderden hulpverleners...
Lees verder

Critical friends kijken bij elkaar in de keuken

  De Wet veiligheidsregio’s zegt dat regio’s een kwaliteitssysteem en een vorm van visitatie in het leven moeten roepen. Tot dusver was voor visitatie nog geen methode beschikbaar maar dat is verleden tijd. Een beproefde visitatiemethode is intussen door alle betrokken managementraden vastgesteld. De regio’s kunnen dus aan de slag met deze breed gedragen methode....
Lees verder

‘Inzicht’ keyword tijdens scenariobijeenkomst stralingsincidenten

Verschillende experts van het Rijk, de kolommen, uitvoeringsorganisaties en vergunninghouders kwamen in september bijeen om te spreken over de wettelijke verantwoordelijkheden – vastgelegd in de Kernenergiewet en Wet veiligheidsregio’s – en wat die in de praktijk concreet betekenen. Dit gebeurde aan de hand van scenario’s voor A- en B-categorie incidenten. Projectsecretaris vanuit het Veiligheidsberaad, Alexander...
Lees verder

Regio’s aan de slag met ‘water en evacuatie’

Tijdens de landelijke ‘Netwerkdag water’ lichtte uitvoerend projectleider van ‘Water en evacuatie’ Marcel Matthijsse aan de partners van de waterkolom toe hoe het veiligheidsdomein met dit thema bezig is en hoe de werelden van waterbeheer en veiligheid elkaar raken. “De planning is strak, want vóór de zomer van 2017 moeten alle veiligheidsregio’s het fundament van...
Lees verder