Versterking bevolkingszorg

Que seque cumet pa dolupicilis corerunt

Versterking bevolkingszorg

bevolkingszorg_op_orde
Op dit moment zijn gemeenten en veiligheidsregio’s bezig om de visie en prestatie-eisen uit Bevolkingszorg Op Orde 2.0 (BZOO) te implementeren. De visie en prestatie-eisen die in mei 2014 in het Veiligheidsberaad zijn vastgesteld, zijn bedoeld om de bevolkingszorg te versterken. Het project Versterking Bevolkingszorg 1) ondersteunt de versterking van de bevolkingszorg door de implementatie te ondersteunen en 2) creëert inzicht in hoe de implementatie verloopt.
bevolkingszorg

Realistische en eigentijdse bevolkingszorg

Door het implementeren van BZOO wordt de bevolkingszorg realistischer en eigentijdser, en daardoor vooral ook minder complex, vormgegeven. Iets wat noodzakelijk is voor een kolom die niet dagelijks ervaring opdoet met het verlenen van hulp. Belangrijk uitgangspunt van BZOO is dat de bevolkingszorg de zelfredzaamheid van betrokkenen zoveel mogelijk faciliteert, zodat de bevolkingszorg zich vooral kan richten op betrokkenen die deze zorg ook echt nodig hebben. De overheid bereidt zich daartoe voor tot een realistisch zorgniveau. Daar waar het vastgesteld zorgniveau wordt overschreden, wordt de bevolkingszorg op basis van veerkracht en improvisatie geleverd.

1) Ondersteuning van de implementatie
Het ondersteunen van de implementatie heeft plaatsgevonden door het houden van interregionale sessies. Tijdens deze sessies waaraan verschillende gemeentelijke en/of regionale functionarissen van maximaal drie regio’s deelnamen, werd bestaande kennis, ervaring en soms best practices met betrekking tot de implementatie van BZOO gedeeld. In een enkel geval is gesproken over (mogelijke) concrete versterkingsproducten en/of -instrumenten. De sessies hebben plaatsgevonden van oktober 2015 tot september 2016.

De sessies zijn voorbesproken met de deelnemende regio’s zodat zij zelf konden aangeven welke onderwerpen zij tijdens de sessie wilden bespreken en/of welke producten of instrumenten zij nader zouden willen uitwerken.

Van vrijwel alle sessies is een kort verslag gemaakt. De belangrijkste tips, (knel)punten en/of concrete versterkingsproducten zijn (of worden) hierin opgenomen. De verslagen zijn hier te vinden.

2) Inzicht in de voortgang van de implementatie
In de maanden oktober 2016 – maart 2017 vindt een inventarisatie plaats van de voortgang van de implementatie van BZOO 2.0. De portefeuillehouder Bevolkingszorg in het Dagelijks Bestuur Veiligheidsberaad kan daarmee het Veiligheidsberaad informeren over hoe de implementatie verloopt. Alle regio’s hebben daartoe in de zomer van 2016 een vragenlijst ontvangen. De vragenlijst vormt de basis voor het voeren van een gesprek. Per regio wordt een korte rapportages opgesteld, gebaseerd op de door de regio ingevulde vragenlijst, beschikbare planvorming en andere documentatie van de regio en het gesprek. De rapportage is in eerste instantie bedoeld om de regio zelf inzicht te geven in de stand van zaken op de thema’s die de commissie BZOO van belang acht. In tweede instantie worden de rapportages als input gebruikt om een geaggregeerd landelijk beeld te schetsen.