Water en evacuatie

  Water en evacuatie

  Nederland doet er alles aan om overstromingen te voorkomen. Toch is een overstroming niet uit te sluiten. Ook al is de kans klein, de maatschappelijke gevolgen kunnen zeer groot zijn. Crisisorganisaties moeten daarop voorbereid zijn. Project Water en evacuatie ontwikkelt een structurele aanpak waarmee veiligheidsregio’s, in samenwerking met waterpartners in hun regio, adequaat met risico- en crisisbeheersing bij overstromingen aan de slag kunnen.
  water

  Met een slotbijeenkomst op 22 juni 2017 is het project Water en Evacuatie afgerond. De projectresulaten zijn te vinden op http://onswater.ifv.nl.

  Bundeling kennis en ervaringen

  Landelijk zijn er veel verschillende initiatieven op het gebied van water en evacuatie. Project Water en evacuatie bundelt deze kennis en ervaringen en ontwikkelt praktische handreikingen op verschillende thema’s. Met de handreikingen brengen veiligheidsregio’s en crisispartners zelf de risico’s en gevolgen (domino-effecten) van wateroverlast voor hun regio in kaart. Op basis hiervan bepalen veiligheidsregio’s een strategische keuze voor evacuatie. Veiligheidsregio’s kunnen zo hun burgers beter informeren en het stelt burgers beter in staat zich voor te bereiden op de gevolgen van wateroverlast.

  Het project Water en evacuatie zet in op de realisatie van zes thema’s:
  • standaard voor informatie-uitwissing water en evacuatie
  • handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie
  • instrumenten voor stimuleren samenredzaamheid
  • versterken kennis water en evacuatie
  • toetsingskader voor resultaatsmeting
  • meerjarenprogramma en projectenkalender water en evacuatie

  Samenwerkingspartners totstandkoming handreikingen
  Bij de totstandkoming van de handreikingen werken de veiligheidsregio’s samen met de Unie van Waterschappen, de ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. Het opstellen van de handreikingen gebeurt in verschillende kerngroepen, waarin zowel veiligheidsregio’s als waterpartijen zijn betrokken. Per thema wordt een kerngroep ingericht die hieraan verder vorm en invulling geeft.