Single Blog Title

This is a single blog caption

Regio’s aan de slag met ‘water en evacuatie’

Tijdens de landelijke ‘Netwerkdag water’ lichtte uitvoerend projectleider van ‘Water en evacuatie’ Marcel Matthijsse aan de partners van de waterkolom toe hoe het veiligheidsdomein met dit thema bezig is en hoe de werelden van waterbeheer en veiligheid elkaar raken.

“De planning is strak, want vóór de zomer van 2017 moeten alle veiligheidsregio’s het fundament van een samenhangende evacuatieplanning gereed hebben”, vat Matthijsse het doel van het project samen. “Het project ondersteunt hierbij met handreikingen voor het opstellen van een impactanalyse en het maken van strategische keuzes. De overstromingsscenario’s zijn bekend. Die zijn ontwikkeld in het kader van de Module Evacuatie Grootschalige Overstroming onder de vlag van het Deltaprogramma. Die aanpak heeft ook de smartphone-app ‘Overstroom ik?’ opgeleverd, waarmee burgers kunnen zien welk overstromingsrisico zij lopen. Met het project ‘Water en evacuatie’ krijgen veiligheidsregio’s een beter beeld van wat een grote overstroming concreet voor hun crisisorganisatie betekent.”

Grenzeloos water
Het ligt volgens Matthijsse voor de hand om dit zware beleidsthema in het veiligheidsdomein landelijk aan te jagen en te coördineren. Water houdt zich niet aan geografische grenzen en bij grootschalige evacuatie moeten regio’s elkaar niet in de weg zitten met de uitvoering van hun evacuatieplannen. Daarom staat er een stuurgroep boven het project waarin alle relevante ministeries en het Veiligheidsberaad zijn vertegenwoordigd. Het urgentiegevoel bij de partners is hoog. Honderd procent garantie op droge voeten biedt het Deltaprogramma niet, dus moeten ook de uitvoerende schakels in de crisisbeheersingsketen hun voorbereidingen treffen.

Veiligheidsregio essentiële waterpartner
Tekenend voor de netwerkbijeenkomst was volgens Matthijsse dat de spelers in het waterbeheer de veiligheidsregio’s als essentiële regie- en samenwerkingsplatforms beschouwen voor het thema water. De waterpartijen wezen onder andere op het belang van gezamenlijk oefenen. “Zeer belangrijk”, beaamt Matthijsse. “Maar de exercitie die de veiligheidsregio’s de komende twee jaar gaan uitvoeren, samen met de partners in het waterbeheer en andere netwerkpartners, is in zekere zin ook een vorm van oefenen. In het kader van de impactanalyse moeten alle ketenpartners per regio al intensief samen aan de slag. We hopen de eerste versie van de leidraad voor impactanalyse in het eerste kwartaal van 2016 gereed te hebben. Dan organiseren we een serie kennisbijeenkomsten om dit resultaat landelijk te delen.”