Single Blog Title

This is a single blog caption

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg

In oktober vond de eerste interregionale werksessie in het kader van project Versterking bevolkingszorg plaats. Op verzoek van de organiserende veiligheidsregio’s – Fryslân en Groningen – stonden drie thema’s centraal: evalueren, competenties en het betrekken van de andere kolommen bij de visie Bevolkingszorg op orde (BZOO). Welke inzichten leverde deze werksessie op?

Aan de sessie namen vooral medewerkers bevolkingszorg deel die binnen de veiligheidsregio zorgdragen voor de implementatie van bevolkingszorg: planvormers, opleiders, oefencoördinatoren en evaluatoren. Ook was een aantal uitvoerende bevolkingszorgmedewerkers aanwezig.

Uitvoerend bevolkingszorgmedewerkers betrekken
Beide regio’s ervaren dat het lastig is om bevolkingszorgmedewerkers te betrekken en betrokken te houden. Voor velen is bevolkingszorg een neventaak. De beperkte beschikbare tijd zou daarom een randvoorwaarde voor de implementatie-instrumenten zoals planvorming, opleiding, oefening en evaluaties moeten zijn. Deze moeten zo ‘slim’ zijn dat men binnen de minimale tijd toch op voldoende niveau voorbereid kan worden.

Evalueren
De deelnemers geven aan dat evalueren lastig is, omdat er geen standaardevaluatie bestaat. Het doel, de doelgroep of focus kan per evaluatie verschillen. Misschien moet het klassieke evalueren wel losgelaten worden en moet meer ingezoomd worden op ervaringen van burgers. Veiligheidsregio Fryslân heeft hier positieve ervaringen mee in de vorm van storytelling, waarbij een betrokken burger ervaringen deelde met hulpverleners. Dit leidde tot nieuwe inzichten in het optreden. Een publieksenquête is ook een mogelijkheid.

Uitvoering geven aan BZOO
Voor Officieren van Dienst (OvD’s) is het soms lastig om uitvoering te geven aan BZOO en in het bijzonder aan het faciliteren van zelfredzaamheid. Het handelen van andere kolommen staat hier soms haaks op of een kolom heeft bij aankomst al iets georganiseerd dat niet in lijn is met de visie. Een OvD moet in staat zijn om ‘tegengas’ te geven en dus over deze competentie beschikken. Dat OvD’s vaak doeners zijn, sluit goed aan bij de visie: zij moeten pragmatisch kunnen handelen en improviseren. Keerzijde is dat het lastig is om uit die actiestand te stappen en op het eigen handelen te reflecteren. Dit zou dan bewust georganiseerd moeten worden bijvoorbeeld door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg te laten reflecteren op het handelen. Of een collega OvD loopt mee als buddy. De buddy doet op die manier zelf ook extra ervaring op.

BZOO en de kolommen
Alle deelnemers van de sessie waren het eens dat de visie BZOO niet is voorbehouden aan bevolkingszorg. Ook andere kolommen zouden dit als uitgangspunt in hun werkwijze moeten meenemen. Zelfredzaamheid is van iedereen. Enkele voorbeelden zijn er al, bijvoorbeeld het programma Brandveilig leven van de brandweer. Het gaat weliswaar niet om het bevorderen van zelfredzaamheid tijdens een acute crisis, maar het zou de start van een cultuurverandering binnen de andere kolommen kunnen betekenen. Het zou bevolkingszorg ten minste helpen als andere kolommen BZOO kennen om te voorkomen dat andere kolommen een aanpak initiëren die niet gebaseerd is op het bevorderen van zelfredzaamheid.