Single Blog Title

This is a single blog caption

Workshops regiosessies project Water en Evacuatie

“Veilig voor het water door informatie”
Weten is (kunnen) handelen

Welke informatie is er nodig om te kunnen zorgen dat de bevolking snel veilig kan zijn als er overstroming dreigt of gebeurt. Wat moet ook die burger in dat gebied weten om maatregelen te nemen voor zijn of haar veiligheid. Wie heeft welke informatie, aan welke informatie is behoefte en met wie en op welke manier kan die gedeeld worden? In de workshop informatie-uitwisseling worden de deelnemers meegenomen met wat er al is voorbereid en vooral gevraagd om zelf bij te dragen aan het beantwoorden van deze vragen.

Hoe erg is het als we overstromen?
Wij presenteren u een handreiking om dit te kunnen bepalen.

Vanuit de context van het project Water & Evacuatie bespreken wij met u het doel en de opzet van de handreiking Impactanalyse Waterrisico’s. Deze handreiking is in concept gereed en tijdens het interactieve deel van de workshop zullen wij samen met u proberen de open eindjes in te vullen. U krijg ruim de gelegenheid om de reflecteren op de concept inhoud van de handreiking. Daarnaast tonen wij u een voorbeeld van een overstromingsscenario met daaraan gekoppeld een impactanalyse.

Naar transparante rollen en verantwoordelijkheden Gezamenlijke dilemma’s landelijk projecten

Bij de uitwerking van de projecten Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten, Continuïteit van de samenleving en Water en evacuatie lopen we tegen dezelfde vraagstukken aan die bovenregionale antwoorden vergen. Met de deelnemers van de workshop wordt gekeken of onze constateringen worden gedeeld en vooral naar de wijze waarop de vraagstukken  beantwoord kunnen worden.

Samenredzaamheid

Mensen meer bewust maken dat, waar ze wonen of werken, een overstroming mogelijk. Maar ook wat het gevaar is dat zij lopen als het overstroomt, ze stimuleren om na te denken wat ze zelf kunnen doen en vooral ook wat ze gezamenlijk kunnen doen als het overstroomt is en je bijv. drie dagen op zolder zit. Dat zijn de onderwerpen die in de workshop voorbij komen. Wij willen onze ideeën met de deelnemers delen en vooral ook nieuwe ideeën en ervaringen horen. Uiteindelijk zal dit een toolbox voor veiligheidsregio’s en hun waterveiligheidspartners opleveren die kan helpen om burgers meer zelf- en vooral samenredzaam te laten zijn.

Rondleiding

U krijgt een rondleiding bij de locatie waarvoor u zich heeft opgegeven.